Gebruiksvoorwaarden - Anymal

Gebruiksvoorwaarden

Anymal
Oktober 2020

Artikel 1 – Definities
In deze gebruiksvoorwaarden voor Anymal (“Gebruiksvoorwaarden”) hebben de volgende met een hoofdletter aangeduide termen steeds de hierna volgende betekenis.
“Gebruiker”: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van Anymal.
“IE-Rechten”: alle bestaande en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot octrooirechten, auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten, handelsnamen, domeinnamen, goodwill, modellenrechten en databankrechten, en alle vernieuwingen en uitbreidingen van dergelijke en vergelijkbare rechten.
“Leverancier”: Anymal B.V. , een besloten vennootschap met statutaire zetel te Deventer, geregistreerd bij de kamer van Koophandel onder nummer 78617448 en kantoorhoudend aan de Hamburgweg 19, 7418 ES te Deventer.
“Licentie”: de licentie, verleent door Leverancier aan Gebruiker om gebruik te mogen maken van Anymal, zoals nader omschreven in artikel 8.2 van deze Gebruiksvoorwaarden.
“Partijen”: de Leverancier en de Gebruiker.
“Persoonsgegevens”: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
“Anymal”: [de mobiele applicatie waarmee informatie geregistreerd kan worden met betrekking tot het welzijn en gezondheid van dieren Uitgebreide informatie over de functionaliteiten van Anymal kan worden geraadpleegd via www.any-mal.com.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van Anymal door de Gebruiker.
2.2 Het gebruik van Anymal en van de diensten die Leverancier of derden via Anymal aanbiedt is uitdrukkelijk op voorwaarde dat de Gebruiker deze Gebruiksvoorwaarden voor de dienstverlening aanvaardt. Door gebruik te maken van Anymal erkent u uw instemming met deze Gebruiksvoorwaarden. Indien u geheel of gedeeltelijk niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden dient u Anymal niet te gebruiken.
2.3 De Leverancier behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden eenzijdig aan te vullen, te wijzigen en/of te vervangen. Leverancier zal de Gebruiker voorafgaand aan de aanvulling, wijziging en/of vervanging hierover informeren. Gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om het gebruik van Anymal te staken en Anymal van zijn of haar mobiele apparaat te verwijderen. De meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden zijn te raadplegen op www.any-mal.com.

Artikel 3 – Anymal
3.1 Anymal is een mobiele applicatie waarmee informatie geregistreerd kan worden met betrekking tot [het welzijn en gezondheid van dieren. Uitgebreide informatie over de functionaliteiten van Anymal kan worden geraadpleegd via[www.anymal.com].
3.2 Om gebruik te kunnen maken van Anymal dient toegang verschaft te worden tot de camera van de Gebruiker.
3.3 Anymal wordt aangeboden via de Apple App Store en de Google Play Store, waardoor de algemene voorwaarden van Apple Inc. en Google Ireland Ltd. tevens van toepassing kunnen zijn op het downloaden en het gebruik van Anymal. Wij adviseren de Gebruiker deze algemene voorwaarden door te nemen.
3.4 Leverancier is gerechtigd (delen van) Anymal en/of haar rechten en verplichtingen uit deze Gebruiksovereenkomst over te dragen aan een (niet)gelieerde onderneming, waarvoor de Gebruiker hierbij bij voorbaat toestemming geeft.
3.5 Voor eventuele vragen of klachten met betrekking tot Anymal kan contact worden opgenomen met Leverancier via 06-20612408.

Artikel 4 – Beschikbaarheid en aanpassingen
4.1 Leverancier kan niet garanderen dat Anymal altijd zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zal zijn of zal werken en dat de in Anymal verschafte informatie volledig, juist en/of up-to-date is.
4.2 Leverancier behoudt zich het recht voor om (onderdelen van) Anymal op elk moment aan te passen, te onderhouden en/of (tijdelijk) uit te schakelen, waarbij de inhoud, de functionaliteiten en/of overige onderdelen van Anymal kunnen wijzigen en/of het aanbieden van Anymal (tijdelijk) kan worden gestaakt, zonder dat de Gebruiker daar enige rechten aan kan ontlenen en zonder dat Leverancier gehouden is tot het vergoeden van enige schade.
4.3 Leverancier is gerechtigd nieuwe versies van Anymal beschikbaar te stellen. Leverancier adviseert de Gebruiker de nieuwste versie van Anymal te downloaden en gebruiken. Leverancier is niet verplicht minder recente versies van Anymal aan te blijven bieden en/of te ondersteunen.
4.5 Gebruiker is verantwoordelijk voor het maken van back-up kopieën van de informatie en gegevens zoals ingevoerd in Anymal.
4.6 Leverancier behoudt zich het recht voor om (onaangekondigd) bepaalde informatie, gegevens en/of andere materialen en/of uitingen te verwijderen die in Anymal worden geplaatst.
4.7 Leverancier kan en mag de gegevens van de Gebruiker, zoals ingevoerd in Anymal, steeds onbeperkt gebruiken voor commerciële doeleinden, zoals, maar niet beperkt tot, het, al dan niet aan derden, delen van informatie over (nieuwe) producten en/of diensten en/of (overige) informatie met betrekking tot diergezondheid, dierenwelzijn of anderszins relevant geacht voor dier en/of dierenhouder. Voor zover dit Persoonsgegevens zijn is artikel 10 van deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Artikel 5 – Verplichtingen van de Gebruiker
5.1 Gebruiker is niet bevoegd om Anymal aan ‘reverse engineering’ te onderwerpen en/of te decompileren.
5.2 De Gebruiker zal de volgende verplichtingen nakomen:
a. De Gebruiker zal geen (computer) virussen en/of andere bestanden in Anymal aanbrengen of plaatsen die schade kunnen toebrengen aan (de functionaliteit en/of beschikbaarheid van) Anymal;
b. de Gebruiker zal geen acties uitvoeren die een verstoring, beperkt of onvoorzien gebruik van Anymal kunnen veroorzaken;
c. Commercieel gebruik van gegevens, afkomstig van en/of vertoond op Anymal, waaronder maar niet beperkt tot screen scraping, is niet toegestaan, tenzij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming is verkregen van Leverancier.
d. de Gebruiker dient als goed huisvader gebruik te maken van Anymal; en
e. de Gebruiker zal geen activiteiten uitvoeren waarvan de Gebruiker weet of redelijkerwijze behoort te weten dat deze activiteiten kwalificeren als illegaal of ongeoorloofd gebruik van Anymal.

Artikel 6 – Toegang tot Anymal
6.1 De gebruikersnaam en wachtwoord (waarmee toegang tot Anymal wordt verkregen) zijn niet-overdraagbaar, strikt persoonlijk en exclusief voor de Gebruiker.
6.2 De Gebruiker zal Leverancier onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen van (vermoedelijke) ongeautoriseerde toegang tot Anymal.
6.3 De Gebruiker kan de Leverancier verzoeken om zijn of haar gebruikersnaam en/of wachtwoord te laten blokkeren.
6.4 De Leverancier is te allen tijde bevoegd om de Gebruiker de toegang tot Anymal (tijdelijk) te ontzeggen, onder andere in het geval Leverancier redelijkerwijze het vermoeden heeft dat Gebruiker zijn of haar verplichtingen uit artikel 5 Gebruiksvoorwaarden niet (volledig) nakomt.

Artikel 7 – Kosten
7.1 Er zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van de basisversie van Anymal. Er kunnen kosten in rekening worden gebracht bij het aanschaffen van een andere versie dan de basisversie van Anymal. Dit zal worden verrekend via een inapp purchase en overeenkomstig de voor die versie geldende gebruikersvoorwaarden.
7.2 De eventuele kosten voor het gebruik van mobiele data en/of internetverbinding van de Gebruiker komen voor rekening van de Gebruiker.

Artikel 8 – Licentie en IE-Rechten
8.1 Alle IE-Rechten ten aanzien van Anymal, waaronder de onderliggende software, afbeeldingen, grafisch materiaal, logo’s, geluiden, teksten en opmaak, gegevens, overige inhoud, en combinaties daarvan, berusten uitsluitend bij de Leverancier en/of haar opdrachtnemer(s) en/of aan de Leverancier gelieerde partner(s). Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leverancier is het niet toegestaan om (delen van) Anymal en/of de IE-Rechten te kopiëren, te openbaren, te exploiteren of op andere wijze te gebruiken dan conform deze Gebruiksvoorwaarden. Deze Gebruiksvoorwaarden zullen op geen enkele manier de overdracht van de eigendom van enige IE-Rechten bewerkstelligen.
8.2 Met het accepteren van deze Gebruiksvoorwaarden door Gebruiker, verleent Leverancier aan de Gebruiker een beperkte, niet-exclusieve, herroepbare en royalty-vrije licentie om gebruik te maken van Anymal (“Licentie”), welke Licentie door Gebruiker hierbij wordt aanvaard.
8.3 Het is Gebruiker niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier een sub-licentie te verlenen of de Licentie over te dragen aan een derde.
8.4 De Gebruiker zal geen aanvraag doen voor, (een poging doen tot) het registreren en/of het anderszins proberen te verkrijgen van de IE-Rechten en/of andere rechten met betrekking tot, of soortgelijk aan, Anymal.
8.5 De Gebruiker zal de Leverancier onmiddellijk schriftelijk informeren over een (mogelijke) inbreuk en/of claim met betrekking tot de IE-Rechten van de Leverancier, waarvan de Gebruiker op de hoogte is.
8.6 De Gebruiker zal geen stappen ondernemen in het geval van (een vermoeden van) een (voorgenomen) inbreuk en/of claim op de IE-Rechten van de Leverancier, zoals beschreven onder 8.5, maar verplicht zich, indien Leverancier optreedt ter handhaving van de IE-Rechten, alle medewerking voor een dergelijk optreden te verlenen, zowel in als buiten rechte.

Artikel 9 – Geheimhouding
9.1 Gebruiker zal alles in werk stellen om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie van de Leverancier ter kennis of in handen van derden komt. Het voorgaande geldt niet indien de Gebruiker aantoont dat bepaalde informatie reeds publiekelijk bekend is, anders dan door schending van deze geheimhoudingsverplichting of indien de Gebruiker door een daartoe bevoegde (gerechtelijke) instantie wordt gedwongen vertrouwelijke informatie te openbaren.

Artikel 10 – Privacy
10.1 Door het gebruik van Anymal worden Persoonsgegevens van de Gebruiker verwerkt. Leverancier heeft het gebruik van de Persoonsgegevens van de Gebruiker omschreven in haar privacy verklaring (te bereiken via: [www.any-mal.com]. Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van Anymal.
10.2 Niettegenstaande het bepaalde in artikel 10.1 verleent de Gebruiker aan de Leverancier hierbij en/of door gebruik van Anymal expliciet toestemming voor het leveren van uw persoonsgegevens en/of overige gegevens aan commerciële partners van Leverancier voor commerciële doeleinden, waaronder, zonder uitsluiting, dienen te worden begrepen het doen van aanbiedingen, het versturen van informatie of het verbeteren van de eigen producten.
10.3 Gebruiker verklaart dat:
a. hem of haar om toestemming is gevraagd door Leverancier en dat Gebruiker deze toestemming heeft verleend, vóórdat Anymal persoonsgegevens van uw apparaat haalt of informatie op uw apparaat plaatst;
b. Leverancier Gebruiker apart toestemming heeft gevraagd voor de verschillende soorten persoonsgegevens die Anymal gebruikt;
c. de doelen waarvoor Anymal en/of derden de persoonsgegevens gebruiken duidelijk en begrijpelijk zijn aangegeven.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid en vrijwaring
11.1 Leverancier is niet aansprakelijk voor (de juistheid van) informatie, gegevens en/of andere materialen die een Gebruiker en/of derden via Anymal ter beschikking stelt en/of stellen.
11.2 Leverancier is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van Gebruiker of van derden, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het gebruik en/of onmogelijkheid van het gebruik van (een deel van) Anymal.
11.2 Leverancier is niet aansprakelijk voor schade of letsel die voortvloeit uit het gebruik van Anymal of andere websites, informatie of (social) media waarnaar wordt verwezen door middel van bijvoorbeeld hyperlinks of banners of anderszins. Leverancier is niet verantwoordelijk voor het gebruik, de inhoud en/of het functioneren van deze externe informatie.
11.3 De beperkingen van aansprakelijkheid zoals genoemd in dit artikel komen te vervallen indien de aansprakelijkheid voor schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Leverancier.
11.4 Leverancier wordt door de Gebruiker gevrijwaard voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het gebruik van Anymal, het door Gebruiker niet of op niet correcte wijze nakomen van wettelijke en/of contractuele verplichtingen jegens Leverancier, een andere Gebruiker van Anymal dan wel een derde.

Artikel 12- Duur en beëindiging
Deze Gebruiksvoorwaarden treden in werking vanaf het moment dat deze zijn geaccepteerd door Gebruiker. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn aangegaan voor onbepaalde tijd en blijven gelden zolang de Gebruiker een account heeft en/of toegang blijft houden tot Anymal.

Artikel 13 – Consequenties van de beëindiging
De Gebruiker is verantwoordelijk voor het exporteren of kopiëren van de informatie zoals verkregen via de Leverancier en/of opgeslagen in Anymal. In het geval de Gebruiker niet binnen één maand na beëindiging van de Gebruiksvoorwaarden de Leverancier informeert over de door Gebruiker gewenste assistentie met betrekking tot het overhandigen van deze informatie, behoudt de Leverancier het recht om, zonder voorafgaande schriftelijke mededeling, deze informatie zoals ingevoerd in Anymal te vernietigen.

Artikel 14 – Rechtskeuze en bevoegde rechter
14.1 Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden of de uitvoering ervan worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Overijssel.